close
تبلیغات در اینترنت
*سخننان كورش كبير*


آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازديد آخرين ارسال
[Forum_Post_Title] [Forum_Post_Count_Answer] [Forum_Post_Hit] [Forum_Post_Last_Author]
صفحه اول انجمن | ثبت نام در انجمن | ورود به پنل کاربری

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺯﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺍﺭﺍﻥ آﺷﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ . ﺩﺭ ﺟﻨﮓ , ﭘﺎﻧﺘﻪ آ ﺍﺳﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ آﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺯﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﯿﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﻢ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺰﺩ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ . ﺷﻮﻫﺮ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﺨﺎﻭﺕﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻭﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺧﻮﻧﻢ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﻮ میجنگم ﺍﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ .... ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺩﻟﻬﺎﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻭ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﭘﺪﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ... ﮐﻮﺭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺼﺮ ﭘﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺮ ﭘﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ . ﻣﻼﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﺍﯾﻦﻫﻤﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﮐﻢ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ؟ ﮐﻮﺭﺵ ﮔﻔﺖ : ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩ . ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﻴﺮ...

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﺰﺭﻭﺱ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ؟ ﮐﻮﺭﺵ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩ؟ ! ﮐﺰﺭﻭﺱ ﻋﺪﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ . ﮐﻮﺭﺵ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﮕﻮ ﮐﻮﺭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻃﻼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﺭ ﺯﺩ ﻭ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵﺷﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪ. ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺭﺵ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﺰﺭﻭﺱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ . ﮐﻮﺭﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﺰﺭﻭﺱ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺗﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩﺍﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﭘﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ..

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﺏ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺳﺎﺭﺍ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﻫﻔﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭﻭﻥ ﺯ ﭼﺸﻤﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪ، ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻟﺐ ﻓﺮﻭ ﺑﺴﺖ ﺣﺘﻲ ﺩﻝ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ، ﺁﺗﺶ ﻓﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﯾﻮ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﺭﺑﻨﺪ، ﺁﺳﺎﻥ ﺭﻫﯿﺪ ﻭ ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ ﺭﺳﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ، ﮔﺮﺯ ﮔﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺯ ﻭﺩﺍﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ، ﺯﺍﯾﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺧﺸﮑﯿﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺩﻝ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ، ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺭﺱ ﺩﺭﯾﺎ، ﻧﺎﻣﯽ ﺩﮔﺮ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﺵ ﻣﺎ، ﺗﯿﺮ ﻭ ﮐﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﺎﺯﻧﯽ ﻫﺎ، ﺑﺮ ﮐﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪ ﻧﺎﺩﺭ ﺯ ﺧﺎﮎ ﺑﺮﺧﯿﺰ، ﻣﯿﻬﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍ ! ﮐﺠﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ، ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﺖ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ، ﺩﺍﺭﺍ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﯽ، ﻓﺮﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻮﺩ، ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺮﺥ ﻭ ﺳﭙﯿﺪ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺮﻕ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﺍﻣﺎ ﺻﺪ ﺁﻩ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ، ﺷﯿﺮ ﮊﯾﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻮﺁﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﺗﻮﺳﯽ، ﺷﻬﻨﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺳﺮﺍﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﺏ ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﺍﯼ ﻣﻬﺮﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ،ﻭﻃﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ..

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد. * کوروش بزرگ *

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست. * کوروش بزرگ *

من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باشم. * کوروش بزرگ *

همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند. * کوروش بزرگ *

حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی بدارید. * کوروش بزرگ *

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. * کوروش بزرگ *

هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است. * کوروش بزرگ *

به احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور میدهم عمل کنید. * کوروش بزرگ *

آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست چرا که جاودانند. * کوروش بزرگ *

ﺐ ﻗﻠﺐ در در زﯾﺒﺎ زﯾﺒﺎ ﻓﻄﺮﺗﯽ ﻓﻄﺮﺗﯽ و و ﭘﺎك ﭘﺎك اﻓﻜﺎری اﻓﻜﺎری ﺑﺎ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻪ آﻧﺎن آﻧﺎن از از ﻫﺮاﺳﯽ ﻫﺮاﺳﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﺮﮔﺰ را را دارﻧﺪ دارﻧﺪ ﺟﺎی ﺟﺎی دﯾﮕﺮان دﯾﮕﺮان . . ﺟﺎوداﻧﻨﺪ ﺟﺎوداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﭼﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻣﻮ