close
تبلیغات در اینترنت
اس ام اس


آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازديد آخرين ارسال
[Forum_Post_Title] [Forum_Post_Count_Answer] [Forum_Post_Hit] [Forum_Post_Last_Author]
صفحه اول انجمن | ثبت نام در انجمن | ورود به پنل کاربری

1قلبم بوی کافورمیدهد.شب به شب درآن مرده شورهاآرزویی راغسل و کفن میکنند.

خواهرم بود!سلام ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﯿﻘﺎﺷﻮﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻦ ... ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﻭﺳﺘﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﺎﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ؟ ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺎﻡ؟ ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮ ... ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﭘﺴﺮﻩ : ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﺧﯿﺲ ﺑﺎﺷﻦ,ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺧﯿﺲ ﮐﻦ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺣﻤﻮﻡ,ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ... ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ... ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺣﻤﻮﻡ , ﻧﻪ 1ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ 2 ﺳﺎﻋﺖ ، ﻣﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ... ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺮ ﮐﺮﺩ , ﺭﻓﺘﻦ ﺣﻤﻮﻣﻮ ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻭ ﭘﺴﺮﻩ ﺭﮒ ﺩﺳﺘﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺣﻤﻮﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﻤﻮﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺑﻮﺩ ... ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯿﻪ ﺷﺎﯾﺪﻡ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺧﺮﻩ ﺍﺣﻤﻘﻪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ﭼﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻪ...!

امكان ندارد كسی كه برای ديگران چراغ روشن ميكند, خودش درتاريكی بماند...

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﻭﯾﺘﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮ:ﻭﺍﯼ ﭼﻪ ﭘﺎﻟﺘﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮ:ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ ﺑﭙﻮﺵ ﺑﺒﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺶ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﭘﺴﺮ:ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﭼﻨﺪﻩ؟ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ360:ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭘﺴﺮ:ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺨﺮﻣﺶ ﺩﺧﺘﺮ:ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺎﺭﯼ؟ ﭘﺴﺮ:ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ1ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻡ ﻫﺴﺖ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻕ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ:ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺕ ﺭﻭ ﺑﺨﺮﯼ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ 1ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﻫﺮﺩﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﺷﺪﻥ ﭘﺴﺮ:ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺩﺧﺘﺮ:ﺁﺭﻩ ﭘﺴﺮ:ﭼﻘﺪﺭ؟ ﺩﺧﺘﺮ:ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺮ:ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ؟ ﺩﺧﺘﺮ:ﺧﻮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﺎ ﻓﺎﻟﺖ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ:ﺑﺨﺘﺖ ﺑﻠﻨﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮﻕ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ:ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺁﺑﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﭘﺴﺮ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﺪﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﯿﺪ: ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺍﻭ ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﭘﺴﺮ:ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﭼﻘﺪﺭ ساده بودم!

هیچگاه فکر نمیکردم اینقدر گران قیمت باشم،خدایابه هرکس رسیدم مرا فروخت..

امروز خسته ترازهرروزم...کاش میشدگوشه ای نوشت،خدایاامروز خیلی خسته ام شب که خوابيدم،فردايش بیدارم نکن!

انگاه که دیر رسیدم و او را با غریبه ای دیدم،فهمیدم گاهی هرگزنرسیدن، بهترازدیررسیدن است

برای بعضـــی دردها نه میتوان گریــــــه کرد نه میتوان فریاد زد برای بعضـــی دردها فقـــط میتوان نگـاه کَرد وبی صـــــدا شکست ...

چقـدر پـــیـراهـن هـای پـشت ویتـرین مغـازه هــا قشنـگنـد ..! تـو را کـه در آنهــا تـصـور میکنـم .. وسـوسـه ی خـــریدنشـان بـه سـرم مـیزنـد .. امــا .. میبیــنــی فـقـط مـانـده بــود .. اینهــا نبـودنت را بـه رخـم بکشنــد ؛ کـه کشیدنــــد۰

دختري پشت یک1000تومانی نوشته بود: پدرمعتادم برای همین پولی که پیش توست یک شب مرابه دست صاحب خانه مان سپرد! خدایاچقدرمیگیری؟ که بگذاری شب اول قبر،قبل ازاینکه تو ازم سؤال کنی،من ازت بپرسم؟! چرا....؟

رد پاهایم را پاک میکنم، به کسی نگوئید در این دنیا بوده ام خدایا میشود استعفا داد؟! کم آورده ام..سرنوشت ماچنین بود مابه دنیاآمدیم دنیابه مانیامد!!

رد پاهایم را پاک میکنم، به کسی نگوئید در این دنیا بوده ام خدایا میشود استعفا داد؟! کم آورده ام..سرنوشت ماچنین بود مابه دنیاآمدیم دنیابه مانیامد!!

قلب تو،به زیبایی همه گلهای دنیاست خوش بحال کسی که قلب توبراش میتپه

وقتي ميشکنم خوب تماشايم کن.شايد روزي دنبال تکه هايم باشي

ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﺳﻜﻮﺕ ﺟﺎﺭﻳﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﻲ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ.ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺧﺪﺍ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ تنهاتریم!¡¿Love

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت- که ازانهاانتظارمحبت داشتیم نه فراموشی.

نم نم معرفتت رابادریای محبت دیگران عوض نمیکنم حتی اگرازدیدگانم دورباشی.

خدایا اسمانت را به زمین بیاور*زمینت را ببر اسمان دنیایت که دیگر بر عکس شده امروز بچه خشکلی را دیدم که درهم بود تو دیگر چرا عاشق شده ای تو که مزه ی شراب دست این و انی.

یارب ازدلهای ما سوزمحبت رامگیر،این تجمع،این توسل،این ارادت رامگیر،هستی مابستگی دارد به حب دوستان،هرچه میخواهی بگیر اما رفاقت را مگیر.

فلک تیرم نزن بالم شکسته،غباربی کسی برمن نشسته،درخت باغ توسبزه همیشه،خراشیدی دلم رامثل شیشه،رفیقان قدریکدیگربدانید،عجل سنگ است وآدم مثل شیشه.

روزي دختري به کورش کبير گفت من عاشق توهستم کورش به او گفت لياقت تو برادر من است که ازمن زيباتراست وپشت سرشماايستاده دخترک برگشت وديد کسي نيست کورش گفت اگرعاشق من بودي پشت سرت را نگاه نمي کردي

میکوشم غم هایم راغرق کنم ...اما لعنتی هایادگرفتن شناکنند ....

.*'"*..*""*. ‏ *. ‏ "*. نصف قلبم مال تو ،نصف ديگش فدای تو.

دل هــیچ کــس نمــیسوزد بـــرای حـــال غـمـناکم مــگر ســوزد هــمان شــمع کـــه مــیسوزد ســر خــاکــم .

دردنياعشق ازآن کسانيست که يکديگر راباهرفاصله ای دوست مى دارندبه يادتم miss yOu

قحطی عشق می آید! 7نه،700سال درقلبم ذخيره وپنهانت میكنم،بگو [كنعانیان]منتظر نباشند،تقسیم شدنی نیستی،حتى اگريعقوب بيايد.! miss yOu

کاش همه ي دنيا را سکوت فراميگرفت تا موسيقي شب صداي نفسهاي تو باشه miss yOu

سلامتى اون دخترى كه وقتى توخيابون نگاهش به يه پسرنازوخوشكل وخوش تيپ ميفته بازم سرشوميندازه پايين وزيرلب ميگه:اگه:آخرشم باشى..انگشت كوچيكه عشقم نميشى.

هرکس هرچه لایق بوده داده/به بلبل ناله مستانه داده/به طاووس جعبه شاهانه داده/به جغد اندر خرابه لانه داده/به شیرهم قدرت مردانه داده/به ماهم40 یارانه داده/

ﺍﯼ ﺳﺎﮐﻦ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﻥ ﮔﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﯼ ﻫﻮﺍ ﺭﻓﺘﯽ ﭼﻮﻥ ﻋﻬﺪ ﺩﻟﻢ ﺩﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻋﻬﺪ ﺑﮕﺮﺩﯾﺪﯼ ﭼﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﺑﭙﺮﯾﺪﯼ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺡ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﭼﻮﻥ ﺭﻭﺡ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺧﻠﻖ ﺣﺬﺭ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﺯ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﺍ ﺭﻓﺘﯽ ﺭﻓﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺪﯾﻦ ﺯﻭﺩﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺑﻮﺩﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺭﻓﺘﯽ ﻧﯽ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﺑﻮﺩﯼ ﻧﯽ ﻣﺮﻍ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺘﯽ ﺍﯼ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﺯ ﻧﻨﮓ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﺳﻤﺎ ﺭﻓﺘﯽ

ﺗﻮﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﯾﻘﻪ ﭘﯿﺮﻫﻨﻢ ﺭﻭ ﭘﯿﺮﻫﻨﻢ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ، ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ...ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.......ﻗﻮﺭﺗﺶ ﺑﺪﻩ....ﭼﻮﻥ ﻫﯿﮑﻠﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﻫﯽ ﻣﺸﺖ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ...ﺑﺎﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﺸﺖ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﻑ ﺍﻉ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﺧﺮﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮑﯽ ﺗﻮﯼ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ﻣﯽﺯﺩﯼ ﺭﻭﻡ ﻧﺸﺪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ....ﺁﺧﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻋﺎﺷﻘﻪ

ﻫـﯽ ﻟــﻌـﻨـﺘـﯽ! ﺗـــﻮ ﺑــــﺪﺗــــﺮﯾــﻦ ﺍﺗــﻔـﺎﻕ ِ ﺯﻧـــﺪﮔـﯽ ِ ﻣــﻦ ﺑــﻮﺩﯼ. . . ﺗــﻮ ﺑــﺎﻋــﺚ ﺷــﺪﯼ ﺍﺯ ﻫــﻤــﻪ ﯼ ﺯﯾــﺒـﺎﯾــﯽ ﻫــﺎﯼ ﺩﻧـﯿـﺎ ﺩﻝ ﺑـﮑـﻨـﻢ ﻭ ﻓـﻘـﻂ ﺑــﻪ ﺁﻏﻮﺵ ِ ﺗـﻮ ﻓــﮑـﺮ ﮐــﻨــــﻢ, ... ﺍﮐـﻨـﻮﻥ ﭼـﻨـﺪ ﻣــﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺗـﻔـﺎﻕ ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ ﻭ ﻣـﻦ ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻫـﺮﺷـﺐ "ﺗـﻨـﻬﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻓـﻪ"ﻣـﯿـﺮﻭﻡ, ﺗـﻮ ﺑـﺪ ﺑـﻮﺩﯼ ﺍﻣــﺎ, ﺩﻟـــﻢ ﺑــــﺮﺍﯾــــﺖ ﺗــﻨـﮓ ﺷـــﺪﻩ

بوس♥ بوث♥ بوs♥ بوص♥ بو3♥ بوc♥ تنوع ازما انتخاب ازشما. پیشفروش ماچهای عید نوروز. پیشا پیش عید نوروز مبارک.

باز شب شد بازهم بازی همیشگی من با انان که نقره داغم کردند به اسم(رفاقت) ای فکر بس نمیکنی ای قلب حیا نمیکنی کم خار شدی بگذار برود انکه پیشمان پرو بال گرفت .بگذار بپرد هنوز چنگال کرکس هارو تجربه نکرده.تنباز شب شد بازهم بازی همیشگی من با انان که نقره داغم کردند به اسم(رفیق

گيرم که باخته ام!!! اما کسي جرات ندارد به من دست بزند يا از صفحه بازي بيرونم بيندازد، شوخي که نيست من شاه شطرنجم !!! تخريب مي کنم آنچه را که نمي توانم باب ميلم بسازم...! آرزو طلب نميكنم، آرزو ميسازم...! لزومي ندارد من هماني باشم که تو فکر مي کني ، من هماني ام که حتي فکرش را هم نمي تواني بکني

زندگى دفترى ازخاطرهاست!يك نفردردل شب يك نفردردل خاك يك نفرهمدم خوشبختى هاست !يك نفرهمسفر سختى هاست!چشم تا بازكنيم عمرمان ميگذرد!ما همه همسفرو رهگذريم! آنچه باقيست فقط خوبیاست.

روزقیامت گفتند:زن ذلیلها برن یک طرف،همه رفتندبجز تهرانیه!گفتندتوچرانمیری،گفت:زنم گفته نری جای تا بیام! miSs yOu

یه روز یه دختر با حجاب میره دانشگاه.یکی از دوستهای بی حجابش میخاد مسقرش کنه.میگه:تازگی ها دیوانه ها با چادرخودشونو جلد میکنن.همه میخندن.در جوابش دختر با حجاب میگه:تا حالا دیدی رو پیکان 48چادر بکشن؟!

انواع شامپوها: شامپو زیتون واسه کسهای شیطون شامپو گلرنگ واسه کسهای تنگ شامپو بس واسه دختراي مس. شامپو لطیفه واسه كسهاي عتیقه. شامپو بابونه واسه کسهای نمونه شامپو داروگر واسه كسهاي بازیگر. شامپوپاوه واسه كسهاي پاره. شامپو سیر واسه كسهاي پیر. شامپو سیب واسه کسهای سیر

شعردختر 5ساله: مهدکودک لاله،6 تاپسرداله،يکى ازاون پسرا خيلى منودوست داله،سيبيل ميبيل نداله گفته که درمياله،منم ممه ندالم خداکنه دلالم.

تعداد صفحات : 3